ToetajadLiidust
 

Võrumaa Spordiliit moodustati 13. detsembril 1993 vaba algatuse alusel,  avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutseva juriidilise organisatsioonina, mis ühendab Võrumaal tegutsevaid spordiklubisid, -seltse ja -ühendusi spordiliikumise edendamiseks ning tegevuse koordineerimiseks.

 

Spordiliidul on 5-liikmeline juhatus, mis valitakse neljaks aastaks. Kuni 2007. aastani polnud spordiliidul ühtegi palgalist töötajat. Vastavalt EV liikumisharrastuse strateegilisele arengukavale aastateks 2006-2010 ja suurenenud riigipoolsetele rahalistele vahenditele, on alates 2007. aasta augustist Võrumaa Spordiliidul palgaline tegevjuht.

 

Üleriigiliste spordiühenduste, piirkondlike spordiliitude ja Sotsiaalministeeriumi ühistööna saab kõigis maakonnakeskustes loodud ja välja arendatud liikumisharrastuse infopunktid, mis vahendavad kogu liikumisharrastuse teavet piirkonnas.

 

Üks nendest on ka Võrumaa Spordiliidu büroo, mille põhiülesandeks on Võru maakonna sporditegevuse korraldamine ja koordineerimine:

 

1. Maakonna võistlussüsteemi kujundamine, ülemaakonnaliste spordiürituste ja sporditegevuse ühtsete põhimõtete väljatöötamine ning nende põhimõtete finantseerimine arvestades spordialade eripära.

2. Võru maakonna iga-aastase spordikalendri koostamine ja väljaandmise korraldamine.

3. Igasuguse sporti ja terviseliikumist kajastava info levitamine.

4. Koostöös spordiklubidega maakonna täiskasvanute meistri- ja karikavõistluste korraldamine ning koordineerimine. Maakonna tiitlivõistluste väärtuse tõstmine ja hoidmine.

5. Koostöö Võru Maavalitsuse, maakonna omavalitsuste, spordiklubide ja kõigi teiste tervistedendavate organisatsioonidega. Ühisprojektide elluviimine, liikumisharrastuse propageerimine.

6. Aasta sportlaste, võistkondade , koolide, perede ja sporti toetavate asutuste väljaselgitamine.

7. Põhikirjaliste ülesannete täitmine ja koostöö Eesti Olümpiakomiteega ning teiste üleriigiliste spordiorganisatsioonidega.

8. Spordiklubide nõustamine ja koolitus ning igakülgne toetamine.

9. Spordiliidu tegevusega seotud dokumentide ja spordivõistluste materjalide koondamine, tutvustamine ja säilitamine.

10. Võrumaa arengukavas järgmiseks viieks aastaks spordi arenguks püsitatud eesmärkide täitmine.

 

Kogu elanikkond on kehaliselt vormis ja sportliku eluviisiga, Võrumaa elanikele on loodud tingimused nii omaalgatuslikult kui organiseeritult spordiga tegelemiseks, aastaringselt korraldatakse spordiüritusi kõikidele elanikkonna gruppidele ning traditsiooniliste võistluste kõrval toetatakse uusi spordiüritusi, on loodud võimalused spordiklubide tekkeks ja nende tegevuse hoogustamiseks, jätkuvalt tegutsevad spordikooli treeninggrupid ja koolide spordiringid Võrumaa traditsioonilistel spordialadel.

 

TEGUSAT KOOSTÖÖD JA RÕÕMSAID SPORDIELAMUSI!

LIIGU TERVISEKS!