Võrumaa Spordiliit moodustati 13. detsembril 1993 vaba algatuse alusel, avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutseva juriidilise organisatsioonina, mis ühendab Võrumaal tegutsevaid spordiklubisid, -seltse ja -ühendusi spordiliikumise edendamiseks ning tegevuse koordineerimiseks. Esimene moodustamine on olnud 17. juulil 1929.

Spordiliidul on 5-liikmeline juhatus, mis valitakse neljaks aastaks. Alates aastast 2007 on Võrumaa Spordiliidul palgaline tegevjuht. Võrumaa Spordiliidu büroo asub Võru Spordikeskuse ruumides.

Maakondlike spordiliitude põhiline rahastaja on EV Kultuuriministeerium. Võrumaa Spordiliit omab liikmelisust Eesti Olümpiakomitees ja Eestimaa Spordiliidus Jõud.

Oma tegevuses lähtume Eesti Spordiseadusest, ja „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“. Spordipoliitika alusdokumendis on eesmärgiks seatud, et aastal 2030 vastab eestimaalaste vaimne ja kehaline tasakaal ning heaolu Põhjamaade tasemele ning Eestis on kehalist aktiivsust soodustav elukeskkond koos kaasnevate teenustega, mis toetavad inimeste tervena elatud eluea pikenemist ja eneseteostust ning majanduskasvu. Viide KM

Võrumaa Spordiliidu põhilised tegevused:

1. Maakonna võistlussüsteemi kujundamine, ülemaakonnaliste spordiürituste ja sporditegevuse ühtsete põhimõtete väljatöötamine ning nende põhimõtete toetamine arvestades spordialade eripära, vajadusi, harrastajaid. Spordimeelsuse kujundmaine, arendamine, motiveerimine.

2. Võru maakonna iga-aastase spordikalendri koostamine ja väljaandmise korraldamine.

3. Igasuguse sporti ja terviseliikumist kajastava info levitamine, sündmuste toetamine nõu, jõu, tehnika ja tarkvaraga.

4. Koostöös spordiklubidega maakonna täiskasvanute meistri- ja karikavõistluste korraldamine ning koordineerimine. Maakonna tiitlivõistluste väärtuse tõstmine ja hoidmine, osalejate motiveerimine ja arvu kasvatamine.

5. Koostöö Võrumaa Arenduskeskuse, maakonna omavalitsuste, spordiklubide ja kõigi teiste tervistedendavate organisatsioonidega. Ühisprojektide elluviimine, Võrumaa Mängude ja sellesse sarja kuuluvate liikumisharrastuse sündmuste turundamine, arendamine.

6. Aasta sportlaste, võistkondade, koolide, perede ja sporti toetavate asutuste väljaselgitamine.

7. Põhikirjaliste ülesannete täitmine ja koostöö Eesti Olümpiakomiteega ning teiste üleriigiliste spordiorganisatsioonidega.

8. Spordiklubide nõustamine ja koolitus ning igakülgne toetamine.

9. Spordiliidu tegevusega seotud dokumentide ja spordivõistluste materjalide koondamine, tutvustamine ja säilitamine.

10. Võrumaa arengukavas järgmiseks viieks aastaks spordi- ja liikumisharrastuse arenguks püsitatud eesmärkide täitmine, kaasamõtlemine, olla kaasatud arengukava uuendamises, strateegiate väljatöötamises.

Kogu elanikkond on kehaliselt vormis ja sportliku eluviisiga, Võrumaa elanikele on loodud tingimused nii omaalgatuslikult kui organiseeritult spordiga tegelemiseks, aastaringselt korraldatakse spordiüritusi kõikidele elanikkonna gruppidele ning traditsiooniliste võistluste kõrval toetatakse uusi spordiüritusi, on loodud võimalused spordiklubide tekkeks ja nende tegevuse hoogustamiseks, jätkuvalt tegutsevad spordikooli treeninggrupid ja koolide spordiringid Võrumaa traditsioonilistel spordialadel. Iga võrumaalane on kõige parem ja hoitum inimene. SEO RÕNNA SEEN LÜÜ VÕRO SÜÄ!

TEGUSAT KOOSTÖÖD JA RÕÕMSAID SPORDIELAMUSI!

LIIGU TERVISEKS! #võrumaaspordib