Võrumaa Spordiliidu tegevusfilosoofia

1. TEGEVUSDEFINITSIOON

Võrumaa Spordiliit on Võrumaa spordiklubide jaoks sporti teenindav organisatsioon, aga ka paljude kohalike omavalitsustega teineteise suhtes koostöösõbralikud ja abivalmid. Rentides Võru Spordikeskuses bürooruumi, ollakse seega igapäevaselt paljude Võrumaa spordisündmuste toimumise keskel ning kõigile spordihuvilistele hõlpsasti leitav.

Väga oluline osa Võrumaa Spordiliidu tänapäevases tegevuses on oma veebikeskkond: kaasaaegne, innovatiivne ja operatiivne. 2013. aastal sai see uue veebiaadressi, läbi kolimise vanast serverist uude on veebikeskkond nüüd: www.vorumaaspordiliit.ee. Kolimine andis lisaks ka värskenduse ruumis ja kasutuses, see on väga liikuv ja operatiivne, kus püütakse pakkuda kõikidele huvigruppidele midagi, mis aitaks kaasa sportimisharjumuste kujunemisele, klubilisele tegevusele, spordiürituste korraldamisele, infovahetusele ning võimaldaks ka teavitada avalikkust Võrumaa spordiinimeste saavutustest ja tagada igasuguse sporditeabe kättesaadavuse.
Loomulikult ei puudu Võrumaa Spordiliidul sotsiaalmeedia väljund Facebookis kõige eelneva kajastamiseks ja spordiinfo levitamiseks.

Spordiliidu tegevusdefinitsioon kokkuvõttes:

kogu elanikkond on kehaliselt vormis ja sportliku eluviisiga kuna Võrumaa elanikele on loodud tingimused nii omaalgatuslikult kui organiseeritult spordiga tegelemiseks, aastaringselt korraldatakse spordiüritusi kõikidele elanikkonna gruppidele ning traditsiooniliste võistluste kõrval toetatakse uusi spordiüritusi, on loodud võimalused spordiklubide tekkeks ja nende tegevuse hoogustamiseks, jätkuvalt tegutsevad spordikooli treeninggrupid ja koolide spordiringid Võrumaa traditsioonilistel spordialadel.

2. VISIOON

Võrumaa Spordiliit on endiselt Võru maakonna spordielu edendaja ja sportlikkuse ning tulemuslikkuse mainekujundaja nr 1.

Jätkub edulugu ja silmapaistvus Eesti spordiorganisaatsioonide seas innovatsiooni ning kaasaaegsete tehnilisete ja visuaalsete lahenduste arendamise ja kasutamise osas.

Võrumaa Mängude kontseptsioon on kogu Võru maakonna kogukonda ühendav ja tervendav, maakonna ühisüritused on populaarsed enamuse sportimisest lugupidava elanikkonna seas.

Võrumaa Mängude iseseisva liikumisharrastuse järjest innovatiivsem arendus on kasutusel üle Eesti ja kasutatav ükskõik, millises Eestimaa punktis asudes või töötades.

Võrumaalastest tippsportlased on Eesti ja maailma spordielus märgatavad, Võrumaa Spordiliidu tegevjuhtkonnal on märkimisväärne mõju Eesti spordipoliitikas.

Tagatud on spordi rahastamise stabiilsus ja sellel nimel teevad koostööd paljud Võrumaa omavalitsused ja ettevõtted.

3. MISSIOON

Aidata kaasa Võrumaa tipp- ja harrastusspordi ning tervislike eluviiside arenguks vajalike tingimuste loomisele, edendades Võrumaa Spordiliidu ühistegevust liikmete huvidest lähtudes, heade sporditavade ja traditsioonide ning spordiliikumise ja audsa mängu põhimõtteid arvestades.

Kanda Võrumaa Spordiliidu spordiväärtusloomet läbi ühiskondliku mõju nii oma maakonnas kui üle-eestiliselt. Suurendada ja laiendada Võrumaa spordi arendamise vahendite ressursse, kasvatada nende mahtu, võimaldades oma liikmetel ja ka mitteliikmetel ning koostööpartneritel viia või tuua spordiharrastust kodule võimalikult lähedale.

Kaasata spordiliidu teenindus- ja sooritusvõime ning funktsioneerimise arendamiseks uusi ja kaasaegseid innovaatilisi vahendeid, info- ja andmebaase. Suurendada silmatorkavat visuaalsust.

Arendades koostööd erinevate spordiorganisatsioonidega, kohalike omavalitsustega, spordiürituste korraldajatega leida parimad lahendused noorte tulemusliku ja iseseisva spordihuvi suurendamiseks ning nende sporditegevusele ja -tööle lähendamiseks.

4. STRATEEGILINE EESMÄRK

Tänapäevases ülikiiresti muutuvas ja ebastabiilses maailmas on väga pikki strateegilisi plaane raske teha, juba 3 aastat näib hoopis uus maailm. Seega toobki autor strateegilised eesmärgid aastateks 2014 – 2017.

Kuna spordiürituste arv Võrumaal on üpriski kriitilise piiri lähedal ja seda just nende mitmekesisuse ja rohkuse poolest, siis panustab Võrumaa Spordiliit oma strateegilise pühieesmärgi osalejate arvu suurendamisele kõikidel pakutavatel tegvustel.

Võrumaa Spordiliit on endiselt Võru maakonna spordielu edendaja ja sportlikkuse ning tulemuslikkuse mainekujundaja nr 1 – positiivsete meediasündmuste ja sõnumite arv ning sporditurundus püsib stabiilselt kõrge. Spordiliidu poolt või eestvedamisel korraldatavate spordiürituste ja koolituste tase on kõrge, tagatud on osalejate rahulolu, valitud on kaasaegsed võistluspaigad, juhendid ja õppematerjalid on ettevalmistatud, kaasatatud on kompetentsed ja kvalifitseeritud spordikohtunikud ja koolitajad, võistlussüsteemidel on järjepidevus ja vanuseklassideline jaotus. Jätkub kogu maakonna ja erinevatel tasemetel silmatorkavaid tulemusi saavutanud sportlaste, harrastajet, koolide ja spordiedendajate tunnustamine.

Jätkub edulugu ja silmapaistvus Eesti spordiorganisaatsioonide seas innovatsiooni ning kaasaaegsete tehnilisete ja visuaalsete lahenduste arendamise ja kasutamise osas – Võrumaa Spordiliidu tegevjuhtkond otsib ja pakub välja uusi IT-arendusi, kaasab nende arendajaid lihtsustamaks info kogumist ja jagamist ning tulemuste töötlemist. Võistluste ja ürituste korraldamiseks kasutatakse kõiki sotsiaalmeediakanaleid, tähelepanuväärseid visuaalseid lahendusi ja atribuutikat.

Võrumaa Mängude kontseptsioon on kogu Võru maakonna kogukonda ühendav ja tervendav, maakonna ühisüritused on populaarsed enamuse sportimisest lugupidava elanikkonna seas. Võrumaa Mängude iseseisva liikumisharrastuse järjest innovatiivsem arendus on kasutusel üle Eesti ja kasutatav ükskõik, millises Eestimaa punktis asudes või töötades – Võrumaa Mängud on individuaalsel identsel põhimõttel toimiv liikuisharratsuse ja sportimise arendamise aastaringne sari, kus pole oluline eelkõige tulemus vaid osavõtt. Küll on sellesse sarja võimalik kaasata enamuse spordialad, tipp- ja harrastussportlased. Infotehnoloogiline ning veebis kõikjal ja kogu aeg kättesaadav osaluskordade andmebaas võimaldab oaslejal olla kursis oma sportimises osalemise statistikaga, mis omakorda on oluline paljude riiklike spordipoliitiliste otsuste ettevalmistamistes ja langetamistes. Osaluskordi saab koguda nii elektrooniliste kiipide kui tänapäevaste nutitelefonide abil. Selle infotehnoloogilise lahenduse põhiline spordiedenduse eesmärk on viia sport võimalikult kaasatavate kodude lähedale või ka laienedes kõikidesse maakondadesse ka anda võimalus oma sportimise osalusi koguda just seal, kuhu elu või töö on kasutaja viinud.

Võrumaalastest tippsportlased on Eesti ja maailma spordielus märgatavad, Võrumaa Spordiliidu tegevjuhtkonnal on märkimisväärne mõju Eesti spordipoliitikas – Võrus oma sportlaskarjääri alustanud või jätkavad tippsportlased saavutavad võimalikult kõrged tulemused rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, edendavad oma spordiala kui lõpetavad tippspordi ja seda nii maakonna kui alaliidu tasanditel.

Võrumaa Spordiliidu tegevjuhtkond jagab oma teadmisi ja oskusi nii teiste maakondade kui alaliitude ja Eesti spordi juhtorganisatsioonidega, on valitud oluliste spordiorganisatastioonide juhtorganitesse.

Tagatud on spordi rahastamise stabiilsus ja sellel nimel teevad koostööd Võrumaa kõik omavalitsused ja paljud ettevõtted – märgaavalt on suurenenud Võrumaa Omavalitsuste Liidu rahaline toetus Võrumaa Spordiliidule, erinevate riiklike toetuste suurenemine vastavalt inflatsioonitasemele.

Võrumaa spordisõbralikud ettevõtted tunnustavad oma töötajaid osalustoetuste tasumisega spordiüritustel osalemiseks, märgatavalt suureneb ettevõtete rahaline panus spordiürituste läbiviimiseks, auhinnalaua mitmekesistamiseks, hoogustub oluliselt ettevõtete vaheline konkurents suurema osalemise osas Võru maakonna ühisüritustel ja oma töötajate liikumisharrastuse motiveerimiseks.

5. PÕHIVÄÄRTUSED

Võrumaa Spordiliidu organisatsioonilise kultuuri, ajakohaste kokkulepete, liikmete kaasamise, moraalsete hoiakute ja subjektiivsete standardite põhiväärtused:

Avatus

On aktiivsete kontaktidega ja koostöös erinevate organisatsioonidega ning uute, spordi arengule kaasaaitavate projektide käivitamise ja läbiviimise algataja ning toetaja. Igal liikmel on õigus öelda välja oma arvamus, juhtida tähelepanu ebakõladele ja rääkida kaasa spordiliitu puudutavate otsuste langetamisel. Järgib oma tegevuses ausa mängu põhimõtteid.

Demokraatlikkus

Liikmete osalemine juhtorganites on esindajate kaudu. Otsustamine liidu juhtorganites on poolthäälte enamuse alusel. Kõikides otsustustes püütakse taotleda konsensust.

Koostöö ja partnerlus

Kõigi huvitatud osapoolte kaasamine tegevuste kavandamistesse, rahastamistel ja rakendamistel rakenduvad üksteist toetavad töösuhted. Initsiatiivi ja omaalgatuse toetamine. Orientatsioon tulemuse saavutamisele liikmete juures. Liikmete ühishuvide kaitsmine ja esindamine.

Liikmete lojaalsus

Liikmed on lojaalsed spordiliidule ja teistele liikmetele ega ohusta oma organisatsiooni tegemistega kunagi spordi mainet.

Põhikirja, traditsioonide ja usalduse järgimine

Heade ja eetiliste tavade järgimine spordiliidu liikmete omavahelises suhtlemises, hea nime ja väärika maine kujundamine. Oma sümboolika kasutamine kõikjal esindamistel. Liikmesklubide ja nende tegevuste toetamine ja tunnustamine. Spordiliit loob oma tegevusega liikmete, partnerite ja klientide vahel vastastikuse arusaamise ja usalduse õhkkonna.

Tervete eluviiside propageerimine ja uuenduslikkus

Tervislike eluviiside väärtustamine läbi arengu ja tegvuste toetamise. Liikmete õppimisvõime arendamine läbi uuenduslike ideede ja tegevuste toetamise, koolituse pakkumise partneritele ja klientidele, organisatsiooni ülesehituses ja tegevuses kaasaegsete meetodite ja vahendite rakendamise.

6. TURUNDUSLIK POSITSIONEERING

Võrumaa Spordiliidu turunduspoliitika on suunatud sporditegevuse arendamisele, koostööle, osalejatearvu suurendamisele, infovahendusele ja teavitusele. Kuna Võrumaa Spordiliit on eelkõige sporti teenendav organisatsioon ja ei ole orienteeritud spordiklubidelt tulu saamisele, siis on Võrumaa Spordiliidu turunduses püüd pigem tuua erinevaid vahendeid kõikide osapoolte hüvanguks – seda nii spordi korraldajate, saavutajate, osalejate jaoks. Samas püüdes koostöös võimalikele toetajatele vastuteeneks turundada kõrgel tasemel korraldust, suuri rahvamasse, võimalikult kõrgeid tulemusi ja saavutusi sportlastelt, häid koolitusi, tugevaid ja motiveeritud treenerid.

Võrumaa Spordiliidu tugevaim külg on innovaatilisus, kaasaaegsete infotehnolioogiliste vahendite ja sotsiaalmeedia kasutusoskus ning rakendamine sporditegevuse arendamisel ning see on kindlasti firmamärgiks ka Võrumaa spordi turundamiseks nii maakonnas, meedias kui ka Eesti spordimaastikul üldse. Kuna spordiliit on selles osas väga silmatorkav ja Võrumaa sport ürituse rohkusega atraktiivsust kogunud, siis on viimasel ajal märgata ka turunduse vilju, tagasihoidlikult küll, aga siiski motiveerivalt – nii mõnedki kohalikud ettevõtted on pakkunud end ise ürituste rahastamisel ja toetamisel appi, mis omakorda aitab spordiliidu veidi konkureerida Eesti suurüritustega ja mõjutada veidi vähemsportlikke kogukonnagruppe.